Advokatene Holmen, Visnes, Todal, Gussiås & Gustad er et kontorfelleskap for advokater i Kristiansund etablert i 1913 av advokat Fahsting. Alle advokater er medlemmer av Den Norske Advokatforening - M.N.A. I dag er advokatfelleskapet utviklet til et moderne advokatkontor, med det ypperste innen teknologi og elektroniske hjelpemidler. Kontorfelleskapet yter bistand til næringsliv og private - innenlands og utenlands - innen alle rettsområder, og har betydelig prosedyreerfaring for alle instanser.

Med den kompleksitet som det juridiske felt har i dag, stilles det store krav til den enkelte advokat. For å møte disse krav, er felleskapets filosofi å fokusere på følgende sentrale elementer :

Advokatene

Advokat Johnny Holmen - M.N.A.

Fødselsdato
26/5 1947
Jurist
1986
Egen praksis
1988
Møterett for Høyesterett
1992
Mobil
Bakgrunn
 • Bankøkonom, Soussjef bank, Styreleder bank
 • Advokatfullmektig: 1986-1988
Arbeidsområder
 • Arbeidsrett
 • Gjeldsforhandling / konkurs
 • Kontraktsrett
 • Panterett
 • Selskapsrett
 • Skatterett
 • Arverett
 • Forretningsjuridisk praksis

Advokat Kjell H. Visnes - M.N.A.

Samarbeidsadvokat Huseiernes Landsforbund
Fødselsdato
27/12 1956
Jurist
1986
Egen praksis
1989
Mobil
Bakgrunn
 • Påtalemyndigheten: 1986-1989
 • Advokatfullmektig: 1984-1986
Arbeidsområder
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Erstatningsrett
 • Forsikringsrett
 • Familie, arv og skifterett
 • Strafferett
 • Barnevernsaker
 • Gjeldsforhold
 • Panterett
 • Odelsrett
 • Alminnelig praksis

Advokat Jan E. Todal - M.N.A.

Fødselsdato
3/5 1948
Jurist
1995
Egen praksis
2000
Mobil
Bakgrunn
 • Fast bistandsadvokat ved Nordmøre tingrett og Frostating lagmannsrett
 • Advokatfullmektig 1997 - 1999
 • Skadekonsulent Forenede forsikring
 • Lærer grunn- og videregående skole, 25 år
Arbeidsområder
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Erstatnings og trygderett
 • Forsikringsrett
 • Familie, arv og skifterett
 • Strafferett
 • Barnevernsaker
 • Alminnelig praksis

Advokat Ole Erik Gussiås - M.N.A.

Fødselsdato
25/2 1973
Jurist
1999
Egen praksis
2001
Mobil
Bakgrunn
Advokatfullmektig 1999-2001.
Arbeidsområder
 • Bistand til små og mellomstore bedrifter
 • Arbeidsrett
 • Bolig og husleierett
 • Familie, arv og skifterett
 • Gjeldsforhandling og konkurs
 • Barnevernsaker
 • Mangler ved kjøp og salg av bolig

Advokat Åge Gustad - M.N.A.

Fødselsdato
7/9 74
Jurist
1999
Egen praksis
2015
Mobil
Bakgrunn
 • Dommerfullmektig/konstituert tingrettsdommer Nordmøre tingrett 2012-2014
 • Avdelingsdirektør Juridisk avdeling Politiets utlendingsenhet 2009-2011
 • Politiadvokat/Leder Juridisk avsnitt Politiets utlendingsenhet 2004-2009
 • Politifullmektig/politiadvokat Nordmøre og Romsdal politidistrikt 2001-2004
 • Førstekonsulent Utlendingsdirektoratet 2000-2001
Arbeidsområder
 • Arbeidsrett
 • Barnevernssaker
 • Erstatningsrett
 • Familie, arv og skifte
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Strafferett
 • Alminnelig praksis

Advokatsekretær Grete Gjeldnes

Mobil
Bakgrunn
Flere års bakgrunn fra finansinstitusjon, meglervirksomhet og advokatsekretær.

Priser

Salær beregnes med utgangspunkt i anvendt tid, og tar hensyn til andre aktuelle anerkjente salærmomenter, så som spesialkyndighet/erfaring, oppdragets art og vanskelighet, samt de interesser/verdier saken gjelder og sakens utfall.

Som hovedregel registreres tidsanvendelsen som påbegynte kvarter (0,25 time), for det enkelte gjøremål, og multipliseres med en faktor som tar utgangspunkt i den til enhver tid gjeldende timepris.

Laveste og høyeste advokatsats utgjør henholdsvis kr. 1.200,- og kr. 1.850,- eksklusive merverdiavgift per time. Inklusive merverdiavgift utgjør dette henholdsvis kr. 1.500,- og kr. 2.312,50. De momenter som er nevnt ovenfor kan i enkelte tilfeller medføre at vi både går under og over veiledende salærsats.

Førstegangskonsultasjon

Som medlem av Advokatforeningen tilbyr vi fast salær for førstegangskonsultasjon med inntil en halv times varighet. Ordningen tar sikte på å gi publikum anledning til en kort førstegangs rådgivning hos advokat uten å være usikker på hva dette vil koste. Førstegangssalæret utgjør i dag kr. 500,- pluss mva .

Har du rettshjelpsforsikring?

I de fleste private skadeforsikringer; bil, hus, hytte, inngår en rettshjelpsdekning. Vilkårene kan variere noe mellom selskapene. Vi er behjelpelig med å sjekke om du har forsikringsdekning dersom vi får oppgitt polisenummer og forsikringsselskap.

Fri rettshjelp

Personer med lav inntekt kan få innvilget fri rettshjelp i visse typer saker. Ta kontakt med oss og vi vil undersøke om du fyller vilkårene.

Fast pris

For noen typer saker kan vi tilby fast pris. Nedenfor er det inntatt noen eksempler:

I tillegg vil det påløpe offentlige gebyrer.

Konkursbo

Fra 2008 ble det etablert en «hjemmeside» for hvert konkursbo i Konkursregisteret. Den heter Boside – konkurs og finnes på Altinn.no under fanen «skjema og tjenester».

Konkursregisteret og bostyrer vil legge ut informasjon om konkursboet på bosiden. Bostyrer kan gi lesetilgang til Bosiden til kreditorer og andre.

For å se dokumenter angående et konkursbo, kontakt oss pr. e-post slik at vi kan gi lesetilgang til innberetninger og andre dokumenter som legges ut på Altinn.no.

Kontakt

Telefon / Telefax

71 58 54 80 / 71 58 54 90

Annen kontakt

Etter nærmere avtale kan kommunikasjon skje ved telefonkonferanse, applikasjonsdeling, desktop deling eller Skype.

Besøksadresse

Hauggt. 1, Kristiansund

Post

Postboks 718, 6501 Kristiansund